Kone ja sen turvallistaminen

Työnantaja on vastuussa yrityksessä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Joskus yrityksissä voi esiintyä epätietoisuutta, kuinka koneen turvallistaminen tapahtuu käytännössä. Parhaiten turvallistamisprosessi onnistuu koneturvallisuuteen perehtyneen asiantuntijan, kuten Apex Automationin, johdolla.

Sen jälkeen kun yrityksessä on tehty päätös koneen turvallistamisesta, varsinainen prosessi käynnistyy aloituspalaverilla, jossa käydään läpi asiakkaan tarvitsemat koneturvallisuuspalvelut. Samalla kartoitetaan asiakkaan yleinen tietämys koneturvallisuudesta sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja siitä, miten prosessi etenee jatkossa. Näin varmistetaan, että asiakkaalla on käsitys palvelukokonaisuudesta sisällöstä.

Seuraavaksi turvallistettavalle koneelle määritellään raja-arvot koneen koko elinkaarelle. Yhtenä osana raja-arvojen määrittelyyn kuuluvat käyttörajat. On otettava huomioon koneen tarkoitettu käyttö, eli miten sitä pitää käyttää sekä koneen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Käyttörajoihin vaikuttavat muun muassa käyttöhenkilöstö ja heidän saamansa koneen käyttökoulutus kuin myös koneen toimintatavat, eli onko kyseessä esimerkiksi manuaali- tai automaattikäyttöinen kone.

Samoin täytyy huomioida tilarajat: paljonko koneella työskentelevät henkilöt tarvitsevat työskentelytilaa ja kun koneessa on liikkuvia osia, mitkä ovat liikkeiden laajuudet. Näiden lisäksi tulevat erilaiset aikarajat, joihin liittyen määritellään koneen huoltovälit sekä muut rajat, vaikkapa lämpötilat, joissa konetta on turvallista käyttää. Näin syntyy käsitys koneen sen hetkisestä tilasta, oli kyse käytössä jo olevasta koneesta tai suunniteltavasta uudesta koneesta.

RISKIEN ARVIOINTI

KATTAVALLA KOKOONPANOLLA

Turvallistamisprosessin seuraava vaihe on riskien arviointi. Sitä varten tarvitaan mahdollisimman kattavasti koottu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii koneturvallisuuden asiantuntija. Lisäksi työryhmään tarvitaan esimerkiksi sähkö- ja mekaanisen alan asiantuntemusta unohtamatta koneen käyttäjiä.

Riskien arviointia varten laaditaan ensin vaaratekijäluettelo. Luetteloon kirjataan koneen kaikki oleelliset vaaratekijät, minkä jälkeen määritellään koneeseen liittyvien riskien suuruus ilman suojauksia. Tässä vaiheessa todetaan ne vaarat, jotka edellyttävät turvallisuusparannuksia joko mekaanisina suojaustoimenpiteinä tai ohjausjärjestelmän avulla toteutettuina.

Lisäksi kirjataan muistiin jäännösriskit, joita jää jäljelle suojauksista huolimatta. Jäännösriskeihin on mahdollista varautua esimerkiksi varoituskylteillä, henkilökohtaisilla suojaimilla ja etukäteen annettavalla perehdyttämisellä koneen toimintaan.

APEXKORIHA HELPOTTAA RISKIEN

ARVIOINTIA JA DOKUMENTOINTIA

Riskien arvioinnin jälkeen ovat vuorossa koneelle tehtävät käytännön toimet. Jo arviointia tehtäessä on hyvä määritellä vastuuhenkilö jokaiselle tarvittavalle suojaustoimenpiteelle sekä päättää siitä, hoitaako asiakas toimenpiteet itse vai hankitaanko ne palveluna. Suojausten valmistuttua tehdään vielä tarkistuskierros, jolla varmistetaan suojausten asianmukaisuus.

Oli kyse jo käyttöön otetusta tai vasta suunnitteluvaiheessa olevasta koneesta, koneesta on laadittava tekninen rakennetiedosto. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa riskien arvioinnin dokumentteja, käyttö- ja huolto-ohjeita, sähköpiirustuksia sekä koneen mekaanisia piirustuksia ja valmiista 2A-koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai osittain valmiista 2B-koneesta liittämisvakuutusta.

Riskien arviointiin ja luotettavaan dokumentointiin soveltuu erinomaisesti Apexin kehittämä nettipohjainen ApexKoRiHa-ohjelma. Sitä voidaan soveltaa uusiin ja käytössä oleviin modernisoitaviin koneisiin.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää sekä turvallistamisprosessista että ApexKoRiHa-ohjelmasta.

Yhteistyöterveisin:

Tero Hautala

Koneturvallisuusasiantuntija